🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt

Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt

Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt

Corocznie 4 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. 

Skąd bierze się bezdomność? "Bezdomność bierze się z DOMU! Z domu, który codziennie mijasz jadąc lub idąc do pracy, będąc na wakacjach, z domu Twojego sąsiada, a może i z Twojego domu? Kradzieże, ucieczki i zagubienia, a także porzucenia to smutna rzeczywistość, która sprawia, że zwierzęta cierpią". To słowa Agaty Saji, wspaniałej pedagog, aktywistki, z którą m.in. współtworzę kampanię mającą na celu wprowadzenie obowiązku trwałego znakowania (czipowania) i rejestracji zwierząt w ogólnopolskiej elektronicznej bazie danych.

Co prawo mówi na temat schronisk dla zwierząt? 

Art. 4 pkt 25 Ustawy o ochronie zwierzęta przedstawia definicje legalną "schroniska dla zwierząt", przez które rozumie się miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075).

Co w momencie, w którym właściciel chce oddać swojego zwierzaka do schroniska?

Otóż zwierze, które zostało oddane przez właściciela do schroniska nie jest traktowane jako bezdomne. W rozumieniu art. 4. pkt 16 zwierze bezdomne to „zwierzęta domowe lub gospodarcze, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały”. Co za tym idzie? gminy oczywiście decydują się na opiekę nad oddanymi przez właścicieli zwierzętami, ale pobierają za to opłaty (brak konkretnych regulacji) gdyż nie mogą traktować ich jako bezdomne. Stąd aby uniknąć takiej opłaty prawdopodobnie takie osoby decydują się na porzucenie zwierzęcia bądź wyrzucenie, lub co gorsza zabicie...

Kolejny ważny temat wiąże się z art.11 Ustawy o ochronie zwierząt, który mówi o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt. "Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt"Jak mówi artykuł, gminy mają obowiązek zapobiegania bezdomności i wyłapywania zwierząt. Co ważne gmina ma obowiązek podania do wiadomości publicznej, co najmniej 21 dni przed planową akcją wyłapywania terminu, w którym się ono odbędzie. Więc na czym polega  problem? Otóż często z braku miejsc do opieki nad takimi zwierzętami w obrębie danej gminy, co skutkuje tym, że zwierzęta trafiają do innych gmin. Przez to często trudno jest odnaleźć swojego czworonoga, bądź koszta odbioru zwierzęcia  przewyższają możliwości finansowe właściciela. 

A co trzeba zrobić, aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt?

Trzeba otrzymać odpowiednie zezwolenie od gminy, w której chciałoby się takie miejsce otworzyć. Rada gminy w drodze uchwały określa wymagania jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o takie pozwolenie.

Należy do tego wypełnić odpowiednie formularze na stronie internetowej gov.pl. Zezwolenie takie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

Co możemy robić aby przeciwdziałać bezdomności zwierząt? 
Wprowadzić ustawowe zmiany w prawie! Nadać zwierzętom tożsamość i być ich głosem! 

Z dumą prezentuję główne założenia projektu ustawy urzeczywistniającej kampanię PiESEL, czyli ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek czipowania psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej, elektronicznej bazie danych.

Projekt ustawy zakłada:

 • wprowadzenie powszechnego obowiązku trwałego, elektronicznego oznakowania i rejestracji psów i kotów w Centralnym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów;
 • zobowiązanym do oznakowania psa lub kota jest jego posiadacz i to on ponosi koszty oznakowania. 
 • w przypadku kotów wolno żyjących podmiotem odpowiedzialnym jest oczywiście gmina w związku z tym, że to gmina jest odpowiedzialna za opiekę nad tą grupą zwierząt;
 • niezwłoczną (po oznakowaniu) rejestrację zwierzęcia przez lekarza weterynarii;
 • zakaz wprowadzania do obrotu zwierząt, które nie zostały oznakowane i zarejestrowane;
 • utworzenie Centralnego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Powinien on zawierać dane opiekuna zwierzęcia oraz podstawowe dane o zwierzęciu, w tym informacje w zakresie dokonanego zabiegu sterylizacji albo kastracji, a także informacje o dokonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie oraz adnotację o ewentualnej śmierci zwierzęcia;
 • zobowiązanie posiadaczy zwierząt do aktualizacji danych w rejestrze w przypadkach, gdy ulegną one zmianie; 
 • mechanizmy kontroli w zakresie oznakowania i rejestracji zwierząt;
 • odgórne uregulowanie (w drodze rozporządzenia) maksymalnej wysokości opłaty za oznakowanie i rejestracje zwierzęcia w celu przeciwdziałania windowaniu cen tych usług po wprowadzeniu powszechnego obowiązku;
 • utworzenie Funduszu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. Środki pochodzące z Funduszu będą przeznaczone na organizowanie i finansowanie zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt, w tym oczywiście kotów wolno żyjących;
 • odpowiednie sankcje – za niedopełnienie poszczególnych obowiązków lub złamanie zakazów wprowadzonych ustawą przewidziana została kara grzywny. W razie uznania danej osoby za winną wykroczeń wskazanych w ustawie, sąd będzie miał możliwość orzeczenia nawiązki na rzecz Funduszu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt, a w przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, sąd będzie orzekał nawiązkę obligatoryjnie.
 • właściwe przepisy przejściowe dotyczące w szczególności niepoddawania ponownemu oznakowaniu zwierząt już oznakowanych, zarejestrowania już oznakowanych zwierząt, w tym zwierząt które zostały już oznakowane w schroniskach w Rejestrze po przedstawieniu dowodu wcześniejszego oznakowania zwierzęcia;
 • właściwe propozycje zmian w innych ustawach, które są niezbędne ze względu na brzmienie nowej ustawy.

Wszystkim psim i kocim przyjaciołom w tych dniu życzę miłości, bezpieczeństwa i kochającego domu! 

 

             

      Iskra, nasza modelka kolekcji szarpaków, adoptowana z fundacji w wieku 3 msc.